ການແປປຶ້ມສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຈາກທີ່ພັກອາໄສ

ມູນນິທິເອເຊຍ ກຳລັງຊອກຫາອາສາສະມັກ ຜູ້ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການແປປື້ມສຳລັບເດັກນ້ອຍ. ຖ້າທ່ານເວົ້າຂຽນໄດ້ສອງພາສາ ພ້ອມທັງເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ມີໂທລະສັບມືຖືສະມາດໂຟນ, ຫລື ແທັບເລັດ ຫລື ຄອມພິວເຕີແລັບທອັບ, ສະແດງວ່າ ທ່ານສາມາດເລີ້ມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍ ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ແລ້ວ. 

ການແປປື້ມສຳລັບຫ້ອງສະໝຸດດີຈີຕໍຂອງ Let's Read ເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍຫຼາຍ. ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

  1. ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມເບິ່ງ www.LetsReadAsia.org ໄດ້ນຳມືຖືຂອງທ່ານເອງ, ນຳແທັບເລັດ ຫລື ຄອມພິວເຕີກໍໄດ້. ແລ້ວເລືອກ "ສະໝັກເປັນຜູ້ແປ" ທີ່ປະກົດຢູ່ມູມທາງຂວາດ້ານເທິງຂອງຫ້ອງສະໝຸດ.

  2. ລົງຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ ດ້ວຍບັນຊີ google (ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ມີບັນຊີ google, ທ່ານສະມາດສ້າງໃໝ່ໄດ້ຟີ).

  3. ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ແລ້ວ, ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າພາສາຂອງທ່ານ ໂດຍໃຊ້ເມນູພາສາທີ່ເລື່ອນລົງ. ຄົ້ນຫາປຶ້ມຈາກການເລືອກດ້ານລຸ່ມ ໂດຍກົດໃສ່ປຶ້ມເລີຍ ຫຼື ໃຊ້ການຄົ້ນຫາກໍໄດ້.

  4. ເລື່ອນລົງໄປທາງລຸ່ມ ແລ້ວເພີ້ມການແປໃໝ່ ໂດຍການເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປຈາກປື່ມດ່ັ່ງກ່າວ ແລະ ພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປໃນປຶ້ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ປຶ້ມບາງເລັ້ມອາດໄດ້ແປແລ້ວ. ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້ານີ້ ຖ້າມີໃຜໄດ້ເລີ້ມແປແລ້ວ. ຖ້າຫາກເລື່ອງທີ່ທ່ານເລືອກຈະແປ ປະກົດຢູ່ໃນລາຍການລຸ່ມສຸດຂອງໜ້ານີ້, ທ່ານກໍສາມາດກົດ "ເຂົ້າຮ່ວມ" ການແປເລື່ອງນີ້ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມໃໝ່. ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ປະກົດເຫັນທາງເລືອກ ເພື່ອເຂົ້າແປປຶ້ມເລື່ອງທີ່ທ່ານກຳລັງຈະແປ, ສະແດງວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຜີຍແຜ່ປຶ້ມເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຫລື ມີບາງຄົນກຳລັງເຮັດວຽກກັບປຶ້ມດັ່ງກ່າວຢູ່, ສະນັ້ນ ທ່ານສາມາດເລືອກແປປຶ້ມເລື່ອງເລັ້ມອື່ນແທນ.

  5. ພິມການແປໃສ່ ແລະ ກົດບັນທຶກ (save) ການແປທຸກຄັ້ງ ແລະ ທຸກໆໜ້າຂອງປຶ້ມ.

  6. ເມື່ອທ່ານໄດ້ບັນທຶກການແປທຸກໆໜ້າຂອງປຶ້ມເລັ້ມນັ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງການແປຂອງທ່ານ ດ້ວຍການກົດປຸ່ມທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າເຟກ. ແລ້ວເລືອກປຶ້ມເລັ້ມຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ!

 

ການແປຂອງທ່ານ, ພ້ອມທັງການແປທັງໝົດຈາກບັນດາອາສາສະໝັກ ຈະຖືກກວດແກ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງພາສາ ແລະ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດດັ່ງກ່າວໃນໄວໆນີ້!

ປຶ້ມປະຈຸບັນ

ນີ້ແມ່ນລາຍການປຶ້ມຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາກຳລັງແປໃນອາທິດນີ້. ເລືອກເອົາເລັ້ມທຳອິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະແປ ແລະ ເລີ້ມຕົ້ນຈາກໜ້າທີ່ໜຶ່ງເລີຍ!

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນການແປ